பரம்பரை

நாம் – முதல் தலைமுறை
.
தந்தை + தாய் – இரண்டாம் தலைமுறை
.
பாட்டன் + பாட்டி – மூன்றாம் தலைமுறை
.

பூட்டன் + பூட்டி – நான்காம் தலைமுறை
.
ஓட்டன் + ஓட்டி – ஐந்தாம் தலைமுறை
.
சேயோன் + சேயோள் – ஆறாம் தலைமுறை
.
பரன் + பரை – ஏழாம் தலைமுறை
.
பரன் + பரை = பரம்பரை
.
ஒரு தலைமுறை – சராசரியாக 60 வருடங்கள் என்று கொண்டால், ஏழு தலைமுறை – 480 வருடங்கள்..

ஈரேழு தலைமுறை – 960 வருடங்கள்..(கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருடங்கள்)ஆக,

பரம்பரை பரம்பரையாக என்று சொல்வதன் பொருள் ஈரேழு, பதினான்குதலைமுறையாக என்று பொருள் வரும்.

வேறெந்த மொழிகளிலும் இப்படி உறவு முறைகள் இல்லை..
இதுவும் தமிழுக்கு ஒரு தனிச் சிறப்பு!..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *